เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic:หน่วยท่องโลกกว้างบนโลกของเรา
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่า เห็นความเชื่อมโยงของน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
- คิดค้นสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำในชุมชนของตนเองได้
- มีแนวทางในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/สังคม อย่างสร้างสรรค์และคุ้มค่า

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mappingภูมิหลังของปัญหา

 นักเรียนวัยอนุบาล 2 เป็นเด็กในช่วงพัฒนาการอายุ 4 ขวบ ซึ่งเริ่มเข้าสู่วัยแห่งการเรียนรู้ตนเองและสังคมเพื่อน การอยู่ร่วมกันภายใต้กติกาของสังคม และความหลากหลายในรูปแบบของการดำรงชีวิต ซึ่งการที่จะนำพาเด็กๆ ในวัยนี้ก้าวผ่านเรื่องราวของความหลากหลายที่เชื่อมโยงกันนี้ไปสู่การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้คุณค่าของตนเองและสรรพสิ่ง เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องอาศัยต้นแบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้ และภายใต้ผืนน้ำอันเงียบสงบ ก็มีสังคมหนึ่งที่มีการดำรงชีวิตอยู่อย่างน่าทึ่ง นั่นก็คือสังคมของสัตว์น้ำ ความแตกต่างในเชิงรูปร่างและพฤติกรรมของสัตว์น้ำเหล่านั้นจะบอกอะไรบางอย่างเพื่อสะท้อนความรู้สึกในเชิงคุณธรรมจริยธรรมในสังคม เชื่อมโยงความเข้าใจไปสู่วิถีของการดำรงชีวิตให้กับเด็กๆ ได้